Autonómne systémy varovania a vyrozumenia osôb - meranie, návrh a projektovanie

Návrh autonómneho systému (AuS) varovania a vyrozumenia v zmysle vyhlášky MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany pozostáva z nasledovných krokov.

1. Určenie územia plánovaných ochranných opatrení

Na základe rozsahu ohrozenia nebezpečnou látkou alebo vodnou stavbou, je v zmysle vyhlášky MV SR č.300/1996 v projekte výstavby pre CO najprv určený polomer hranice oblasti ohrozenia - územie, v ktorom je ohrozovateľ povinný vybudovať AuS varovania a vyrozumenia.

2. Akustický návrh systému

2.1 Meranie akustického pozadia

V prvom kroku sa vo vybraných bodoch na území plánovaných ochranných opatrení zmeria akustické pozadie.

 

 

 

 

2.2 Určenie hladiny výstražného zvukového signálu

Na základe výsledkov meraní akustického pozadia sa ďalej určí úroveň výstražného zvukového signálu. Metodika určenia je definovaná vo vyhláške 388/2006 Z.z.

 

 

 

2.3 Mapa pokrytia výstražným akustickým signálom

 

3. Grafický návrh systému

Jednotlivé elektronické sirény sú na základe vykonaných meraní akustického pozadia a vytypovaných objektov pre ich umiestnenie vhodne výkonovo dimenzované, umiestnené a smerované tak, aby pri aktivácií systému optimálne pokryli určené ohrozené územie výstražným signálom. Vyhodnotenie meraní sa realizuje numericko – grafickými metódami, ktorých výsledkom je optimálne rozmiestnenie varovacích a monitorovacích prostriedkov. V prvom kroku sa navrhne jedna siréna spravidla umiestnená v areáli ohrozovateľa. Ak pre dané množstvo nebezpečnej látky nedokáže umiestnenie a výkon sirény zabezpečiť dostatočnú počuteľnosť v oblasti ohrozenia, je potrebné navrhnúť umiestnenie ďalších sirén v obývaných oblastiach.

 

4. Návrh konfigurácie AuS

 

Bloková schéma AUS

Bloková schéma riadiaceho centra AUS

5. Návrh rádiovej siete AuS

Návrh spôsobu bezdrôtovej komunikácie.

Frekvenčná schéma AUS

• Analýza pokrytia rádiovým signálom.

Prostredníctvom softvéru sa preverí viditeľnosť medzi jednotlivými rádiovými bodmi a úroveň rádiového signálu.

Mapa pokrytia rádiovým signálom

6. Návrh monitorovacieho systému AuS

7. Projektová dokumentácia AuS