Evakuačný rozhlas a ozvučenie priestorov

Ozvučenie priestorov v slúži v prvom rade na zaistenie bezpečnej evakuácie rozsiahlych objektov pri akomkoľvek nebezpečenstve. Túto funkciu zabezpečuje evakuačný rozhlas, ktorý slúži na informovanie užívateľov a návštevníkov objektov o nutnosti opustiť objekt v prípade ohrozenia zdravia a života, ujmy na majetku. Informovanie užívateľov môže vykonať obsluha ohlasovne požiaru alebo sú do reproduktorov prehrávané vopred nahovorené poplachové správy.

Správne ozvučenie môžu vyžadovať aj iné situácie než len požiarne ohrozenie. Ozvučenie objektov sa týka aj hotelov, letiskových hál, vlakových a autobusových staníc, výrobných hál, prípadne systémov civilnej obrany atď. Vhodne nastavený rozhlas v tomto prípade slúži na odovzdávanie informácií pre ľudí nachádzajúcich sa v týchto objektoch prípadne na vytvorenie hudobnej kulisy.

Rozhlasové systémy, ktoré slúžia pre účely evakuácie osôb (domáci rozhlas, evakuačný rozhlas, požiarny rozhlas, núdzový zvukový systém a iné), musia podľa normy STN EN 60849 – Núdzové zvukové systémy spĺňať celú škálu požiadaviek, ktoré majú zabezpečiť, že rozhlasový systém bude za všetkých okolností pripravený plniť svoju dôležitú funkciu pri ochrane životov a zdravia osôb.
Tieto požiadavky možno rozdeliť na také, ktoré kladú požiadavky na výbavu vlastnej rozhlasovej ústredne, a na ďalšie, ktorých splnenie je závisle na ostatných faktoroch – napríklad požadovaná minimálna úroveň zrozumiteľnosti, ktorá je daná predovšetkým vhodným typom, počtom a citlivosťou reproduktorov a ich správnou inštaláciou.

Všetky komponenty evakuačného rozhlasu zároveň musia spĺňať požiadavky normy EN54.
Pretože väčšina systémov, z ktorých sa kompletizujú evakuačné rozhlasové ústredne, má modulárnu koncepciu, dajú sa pomocou rovnakého systému zostaviť ústredne evakuačné, aj ústredne, ktoré uvedenej norme vyhovovať nebudú. Pri návrhu evakuačného systému pre konkrétny projekt je preto dôležité nielen zvoliť systém, ktorý je podľa normy STN EN 60849 certifikovaný, ale rovnako aj dohliadnuť na to, aby konfigurácia ústredne navrhnutá pre tento projekt spĺňala všetky požiadavky tejto normy, ktoré sú na ústredňu aplikovateľné.
Z rôznych vlastností je to hlavne automatická kontrola celého zosilňovacieho a riadiaceho reťazca, čo v praxi znamená že ústredňa musí kontrolovať bezporuchovú funkciu celej cesty, cez ktorú prechádza zvukový signál a zároveň bezporuchovú funkciu samotných riadiacich obvodov ústredne. Táto základná požiadavka sa dá podrobnejšie špecifikovať v nasledujúcich bodoch: