Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Rádiové siete

sobota20 júl 2024

Rádiové siete

Rádiová sieť je nevyhnutná všade tam, kde potrebujú na malú alebo veľkú vzdialenosť komunikovať dve, ale predovšetkým viaceré osoby. Pre mnoho firiem je komunikácia prostredníctvom rádiostaníc nevyhnutnou súčasťou pracovnej činnosti. Kým pre komunikáciu na veľké vzdialenosti medzi dvojicou osôb sa môže zdať komunikácia cez verejných mobilných operátorov výhodnejšia, pre celý rad komunikačných potrieb je naopak výhodnejšia nezávislá komunikácia. Jej výhody sú nasledovné :

 • Nízke náklady bez ohľadu na intenzitu komunikácie
 • Nezávislosť na iných komunikačných zariadeniach
 • Možnosť budovania infraštruktúry siete podľa prevádzkových potrieb užívateľa
 • Možnosť dispečerského riadenia, dispečer oslovuje jednotlivých účastníkov alebo skupiny
 • Možnosť otvorenej komunikácie v skupine (všetci sa počujú)
 • Možnosť individuálnej komunikácie (počujú sa len vybraní účastníci)
 • Možnosť priamej komunikácie bez potreby budovania infraštruktúry
 • Možnosť komunikácie v podzemných alebo uzavretých priestoroch
 • Možnosť komunikácie vo výbušnom prostredí (vybrané typy rádiostaníc)
 • Dostatočná hlasitosť pri práci v hlučnom prostredí
 • Odolnosť rádiostanice a voliteľného príslušenstva umožňuje nasadenie v priemyselnom prostredí

Rádiovú komunikáciu je možné rozdeliť podľa použitých frekvencií a spôsobu prevádzky do týchto skupín:

Komunikácia na voľných frekvenciach

Na základe generálneho povolenia môžu fyzické aj právnické osoby komunikovať na vybraných frekvenciách v pásme 446 MHz bez pridelenia prevádzkových frekvencií a bez úhrady poplatkov. K prevádzke je možné používať rádiostanice na ktorých sú nastavené vybrané frekvencie s maximálnym výkonom 0,5 W a sú pre tento účel určené (pásmo PMR). Je možné ich používať kdekoľvek na území SR na nastavených frekvenciách s podmienkou, že budú rešpektovať prevádzku iných užívateľov a nebudú ich rušiť. Nevýhodou je malý dosah a skutočnosť že v lokalite použitia sa môže vyskytovať ničím neobmedzený počet užívateľov.

Voľné frekvencie

 

Komunikácia na spoločných frekvenciách

Prevádzka sa uskutočňuje na niekoľkých vybraných frekvenciách s obmedzením výkonu podľa konkrétnej frekvencie v rozsahu 1, 2,5 alebo 5 W s podmienkou že budú používané len mobilné prostriedky. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) na základe žiadosti užívateľov pridelí niektoré frekvencie pre použitie na konkrétnom území uvedenom v žiadosti. Výška ročného poplatku za používanie rádiostaníc je stanovená na základe množstva rádiostaníc a miesta a rozsahu územia na ktorom majú byť používané. Na konkrétnom území sa predpokladá prevádzka viacerých skupín užívateľov, preto sa pri prevádzke navzájom musia rešpektovať.

Spoločné frekvencie

 

Komunikácia na vlastnej frekvencii

Prevádzka sa uskutočňuje na frekvencii (alebo viacerých frekvenciah) pridelených užívateľovi na základe žiadosti regulačným úradom pre konkrétnu lokalitu s vymedzenými podmienkami pre vyžiarený výkon a umiestnenie vysielacích antén pevných rádiostaníc. Rádiová sieť je určená pre komunikáciu medzi prenosnými, vozidlovými a pevnými rádiostanicami. Dostatočná výška a výkon antén pevných rádiostaníc zabezpečuje komunikáciu na vyššie vzdialenosti. Vyššou formou je použitie retranslačnej rádiostanice umiestnenej na dostatočne vysokom mieste v centre lokality v ktorej sa má uskutočňovať komunikácia, ktorá v automatickom režime sprostredkuje komunikáciu pre ostatné rádiostanice. Výška ročného poplatku za používanie rádiostaníc je stanovená na základe množstva rádiostaníc a miesta a rozsahu územia na ktorom majú byť používané. V poplatku sa zohľadní vyžiarený výkon a výška umiestnenia antén pevných rádiostaníc.

Vlastné frekvencie

 

Vstup do hromadnej (verejnej siete)

Prevádzka sa uskutočňuje prostredníctvom retranslačnej rádiostanice vybudovanej firmou, ktorá má povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb. Služba je určená pre firmy, ktoré nechcú, resp. nemôžu budovať vlastnú rádiovú sieť alebo pridelenie vlastnej prevádzkovej frekvencie v danej lokalite nie je možné. Prevádzka cez retranslačnú rádiostanicu zabezpečuje pokrytie dostatočne veľkého územia. Užívateľ nie je držiteľom povolenia k prevádzke od regulačného úradu, ale používa vlastné, alebo prenajaté rádiostanice na základe zmluvy s poskytovateľom. Výhodou je veľká operatívnosť nakoľko rádiostanice môže užívateľ začať používať okamžite na dobu aká mu vyhovuje. Výška poplatku za používanie rádiostaníc je na základe dohody užívateľa a poskytovateľa telekomunikačnej služby.

Hromadná sieť

 

Rádiovú komunikáciu je možné rozdeliť podľa spôsobu prevádzky do týchto skupín:

Zväzkové (trunkové) siete

Tento druh prevádzky je vhodný pre potreby komunikácie veľkého množstva hovorových skupín na malom území. Prevádzka sa uskutočňuje prostredníctvom viacerých retranslačných rádiostaníc, vzájomne koordinovaných, umiestnených na jednom mieste, využívajúcich spoločný anténny systém. Vhodné umiestnenie antény zabezpečuje pokrytie veľkého územia. Rádiová sieť je určená pre komunikáciu medzi prenosnými, vozidlovými a pevnými rádiostanicami. Trunkový systém využíva výhodu spoločného užívania prevádzkových frekvencií pre veľké množstvo rádiostaníc. Užívatelia majú k dispozícii všetky použité frekvencie, pričom systém na začiatku komunikácie automaticky pridelí voľnú prevádzkovú frekvenciu pre vybranú skupinu rádiostaníc. V danej skupine je možné uskutočňovať individuálnu aj skupinovú komunikáciu. Komfort a rozsah služieb poskytovaných systémom je daný typom a parametrami použitej infraštruktúry a koncových zariadení. Prevádzkové frekvencie sú pridelené užívateľovi na základe žiadosti Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre konkrétnu lokalitu s vymedzenými podmienkami pre vyžiarený výkon a umiestnenie vysielacích antén pevných rádiostaníc. Výška ročného poplatku za používanie rádiostaníc je stanovená na základe množstva rádiostaníc a miesta a rozsahu územia na ktorom majú byť používané. V poplatku sa zohľadní vyžiarený výkon a výška umiestnenia antén pevných rádiostaníc.

Plošné siete

Prevádzka sa uskutočňuje vzájomným prepojením a synchronizáciou niekoľkých retranslačných rádiostaníc, resp. vzájomným prepojením viacerých zväzkových sietí. Dosahuje sa tým pokrytie väčšieho územia. Tento druh komunikácie je určené pre firmy ktoré potrebujú zabezpečiť komunikáciu na veľmi veľkom území.

Líniové siete

Prevádzka sa uskutočňuje vzájomným prepojením a synchronizáciou niekoľkých retranslačných rádiostaníc v línii. Dosahuje sa tým pokrytie väčšieho územia. Tento druh komunikácie je určené pre firmy ktoré potrebujú zabezpečiť komunikáciu na veľmi dlhom území.


Všetky uvedené druhy komunikácie je možné realizovať s použitím digitálnych, alebo analógových rádiostaníc, pričom je možné vysielanie v otvorenej prevádzke, alebo s použitím selektívnej voľby, kedy sa navzájom počujú iba vybraní užívatelia. V prípade potreby je možné rádiostanice doplniť o utajovače komunikácie s rôznymi stupňami ochrany, čím je možné obmedziť únik informácií k nepovolaným osobám.

Na základe vašich potrieb Vám doporučíme najvhodnejší spôsob komunikácie, pričom zohľadníme Vaše potreby, finančné možnosti, ako aj možnosti regulačného úradu pre pridelenie frekvencií v danej lokalite.

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.