Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Rádiové siete Legislatíva

sobota20 júl 2024

Rádiové siete - legislatíva

Vysielacie rádiové frekvencie je v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. v znení neskorších dodatkov možné používať len na základe všeobecného povolenia na používanie frekvencií alebo na základe individuálneho povolenia na požívanie frekvencií. Individuálne povolenie na požívanie frekvencií je rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) o pridelení frekvencií a o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať.

Prevádzka rádiostaníc typu PMR je možná na základe všeobecného povolenia č. VPR-02/2006 na vyhradených frekvenciách v pásme 446 MHz s maximálne povoleným výkonom 0,5W s maximálnou dobou prevádzky jednej rádiostanice v trvaní 180 s. Vlastnosti rádiostaníc musia spĺňať technické požiadavky príslušných Európskych noriem, ich prevádzka nie je spoplatnená a k ich použitiu nie je potrebné povolenie z regulačného úradu.

Prevádzka ostatných rádiostaníc je možná na základe individuálneho povolenia. Úrad vydá individuálne povolenie na základe žiadosti. Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje:

  • identifikačné údaje žiadateľa,
  • počet a typ rádiových zariadení, ako aj vysielacích a prijímacích antén, ak je to potrebné,
  • požadovanú frekvenciu alebo frekvenčné pásmo a vymedzenie predpokladaného územia, ak je to potrebné,
  • účel a spôsob použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov a údajov o vysielacích a prijímacích anténach spolu s vyžarovacími diagramami, ak nie sú už záväzne ustanovené v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  • údaje o osobe oprávnenej konať v mene žiadateľa a údaje o osobe zodpovednej za obsluhu rádiového zariadenia a osvedčenie o jej osobitnej odbornej spôsobilosti, ak to tento zákon ustanovuje,
  • predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky a začatia poskytovania služby, ak je to potrebné,
  • osvedčenú kópiu licencie vysielateľa na analógové vysielanie udelenú podľa osobitného predpisu ak ide o individuálne povolenie na rozhlasové analógové vysielanie,
  • obdobie, na ktoré žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií,
  • požadované identifikačné znaky, ak sú pre daný druh služby nevyhnutné,
  • ďalšie údaje, ak sú potrebné na plnenie úloh podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách.

Povolenie k prevádzke sa vydáva na dobu určitú a jeho súčasťou je aj vyrúbenie jednorázových, resp. pravidelných poplatkov za prevádzku rádiostaníc.
Pre našich zákazníkov zabezpečujeme kompletnú legislatívu a konzultácie s regulačným úradom.

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.