Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Autonómne systémy varovania a vyrozumenia osôb Meranie, návrh a projektovanie

sobota20 júl 2024

Autonómne systémy varovania a vyrozumenia osôb - meranie, návrh a projektovanie

Návrh autonómneho systému (AuS) varovania a vyrozumenia v zmysle vyhlášky MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany pozostáva z nasledovných krokov.

1. Určenie územia plánovaných ochranných opatrení

Na základe rozsahu ohrozenia nebezpečnou látkou alebo vodnou stavbou, je v zmysle vyhlášky MV SR č.300/1996 v projekte výstavby pre CO najprv určený polomer hranice oblasti ohrozenia - územie, v ktorom je ohrozovateľ povinný vybudovať AuS varovania a vyrozumenia.

2. Akustický návrh systému

2.1 Meranie akustického pozadia

V prvom kroku sa vo vybraných bodoch na území plánovaných ochranných opatrení zmeria akustické pozadie.

 

 

 

 

2.2 Určenie hladiny výstražného zvukového signálu

Na základe výsledkov meraní akustického pozadia sa ďalej určí úroveň výstražného zvukového signálu. Metodika určenia je definovaná vo vyhláške 388/2006 Z.z.

 

 

 

2.3 Mapa pokrytia výstražným akustickým signálom

 • Určenie miest pre umiestnenie elektronických sirén. Spravidla sa na základe obhliadok vytypujú vhodné vyššie objekty.
 • Výber vhodných typov elektronických sirén podľa ich výkonu.
 • Výber vhodných typov elektronických sirén podľa ich smerových charakteristík.

 

3. Grafický návrh systému

Jednotlivé elektronické sirény sú na základe vykonaných meraní akustického pozadia a vytypovaných objektov pre ich umiestnenie vhodne výkonovo dimenzované, umiestnené a smerované tak, aby pri aktivácií systému optimálne pokryli určené ohrozené územie výstražným signálom. Vyhodnotenie meraní sa realizuje numericko – grafickými metódami, ktorých výsledkom je optimálne rozmiestnenie varovacích a monitorovacích prostriedkov. V prvom kroku sa navrhne jedna siréna spravidla umiestnená v areáli ohrozovateľa. Ak pre dané množstvo nebezpečnej látky nedokáže umiestnenie a výkon sirény zabezpečiť dostatočnú počuteľnosť v oblasti ohrozenia, je potrebné navrhnúť umiestnenie ďalších sirén v obývaných oblastiach.

 

4. Návrh konfigurácie AuS

 • Bloková schéma zobrazuje prepojenie jednotlivých funkčných celkov AuS.

 

Bloková schéma AUS

 • Bloková schéma riadiaceho centra AuS rieši návrh funkčných prvkov riadiaceho centra prepojeného so systémom monitorujúcim únik nebezpečnej látky resp. radiácie alebo poškodenie vodnej stavby.

Bloková schéma riadiaceho centra AUS

5. Návrh rádiovej siete AuS

 • Frekvenčná schéma.

Návrh spôsobu bezdrôtovej komunikácie.

Frekvenčná schéma AUS

• Analýza pokrytia rádiovým signálom.

Prostredníctvom softvéru sa preverí viditeľnosť medzi jednotlivými rádiovými bodmi a úroveň rádiového signálu.

Mapa pokrytia rádiovým signálom

 • Výber vhodných anténnych systémov pre zabezpečenie spoľahlivého spojenia medzi riadiacim centrom AuS a jednotlivými elektronickými sirénami.
 • Spracovanie podkladov na pridelenie frekvencie Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ).

6. Návrh monitorovacieho systému AuS

 • Z dôvodu optimálneho výberu monitorovacích senzorov sa pre potreby monitorovania na miestach možného zdroja úniku nebezpečných látok a na územiach dotknutých ohrozením vykonávajú merania pozadia vybraných nebezpečných látok.
 • Návrh typov senzorov a riadiacej jednotky monitorovacieho systému.
 • Návrh rozmiestnenia senzorov.

7. Projektová dokumentácia AuS

 • Spracovanie projektu výstavby. Projekt podlieha schvaľovaniu MV SR, odboru civilnej ochrany. Nami vyhotovené projektové riešenie spĺňa náležitosti pre schválenie podľa vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.
 • Spracovanie realizačného projektu. Projektová dokumentácia vychádza zo schváleného systémového návrhu a rieši konkrétne umiestnenie jednotlivých varovacích a monitorovacích prvkov, ako aj technológiu infraštruktúry. Spôsob a rozsah spracovania realizačného projektu vyplýva z rozsahu diela a z požiadaviek investora.

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.