štvrtok18 apríl 2024

Autonómne systémy varovania a vyrozumenia osôb - legislatíva

Súčasná legislatíva pre autonómny systém (AuS) varovania a vyrozumenia:

  • Zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č.222/1996 Z.z., zákona č.117/1998 Z.z., zákona č.252/2001 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č.261/2002 Z.z., zákona č.515/2003 Z.z., zákona č.479/2005 Z.z., zákona č.568/2005 Z.z., zákona č.335/2007 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č.172/2011 Z.z., zákona č. 395/2011 Z.z., zákona č.345/2012 Z.z.
  • Vyhláška MV SR č.328/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii (zrušuje sa Vyhláška MV SR č.75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie, v znení vyhlášky č.269/1998 Z.z., vyhlášky č.194/2002 Z.z., vyhlášky č. 598/2004 Z.z., vyhlášky č.439/2007 Z.z.)
  • Vyhláška MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 442/2007 Z.z., vyhlášky č. 15/2013 Z.z.
  • Vyhláška MV SR č.533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok, v znení vyhlášky č. 445/2007 Z.z., vyhlášky č. 160/2012 Z.z.
  • Zákon č.261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č.525/2003 Z.z., zákona č.587/2004 Z.z., zákona č.277/2005 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.